Majiteľ spoločností a vedenie spoločností MO Group ako „skupina“ vyhlasujú túto „politiku kvality a životného prostredia“ ako prostriedok na vedenie „skupiny“ spoločností k trvalému zlepšovaniu efektívnosti systému manažérstva kvality s prioritou, ktorá spočíva v záväzku spĺňať požiadavky zákazníka a všetkých zainteresovaných strán, ako aj ochrany životného prostredia.     trvalého úsilia v oblasti poskytovania komplexných zasielateľských služieb a logistických služieb

     neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb a trvalého zlepšovania

     prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti

     plnenia požiadaviek zákazníkov a zvyšovania ich spokojnosti

     neustáleho znižovania, resp. predchádzania vzniku nezhôd

     udržiavanie partnerských, vzájomne prospešných a dlhodobých vzťahov s významnými zákazníkmi a dodávateľmi

     spokojnosti zamestnancov

     zvyšovania imidžu a firemnej kultúry

     zodpovednosti spoločnosti voči verejnosti v oblasti životného prostredia


Naša spoločnosť od svojho vzniku je certifikovaná podľa STN EN ISO 9001:2016 a od roku 2010 je držiteľom envirocertifikátu podľa STN EN ISO 14001:2016